افغان رساله ۲۳۸ – ۲۴۳

8c3d7357ef204ebabe044b6db901fa25

جواب پريښول

خپله تبصره وليکئ
خپل نوم دلته وليکئ