افغان رساله ګڼه ۲۵۰-۲۵۳

پر ليکه لوستلو لپاره دا بټن کښيکاږئ

جواب پريښول

خپله تبصره وليکئ
خپل نوم دلته وليکئ