افغانستان : در جستجوی حقیقت

afghanistan a search for truth

« افغانستان : در جستجوی حقیقت »
AFGHANISTAN: A SEARCH FOR TRUTH
مؤلف: بروس ریچاردسن

کتاب خیلی مستند نویسندهً مشهور امریکایی بروس ریچاردسن  تحت عنوان « افغانستان : در تلاش حقیقت » که راجع به حالات سیاسی افغانستان بوده ،    تازه از چاپ بر امده است . آقای بروس ریچاردسن در این کتاب راز های ناگفته زیادی را فاش و حقایق گوناگون را واضح ساخته است .این کتاب که به زبان انگلیسی در ۴۲۳ صفحه تدوین شده از طرف افغان رساله/افغان پوست  (کانادا) بطبع رسیده و دربرگیرندهً تحلیل های سیاسی آقای بروس ریچارد سن است .

اگر میخواهید که از رازها ، معاملا  ت  و همه دسایس پشت پردهً انکشافات تازه و در مجموع از سه دهه افغانستان با خبر شوید و راجع به این معما شواهد زیادی از بطن آن حاصل نمایید، پس حتمأ این کتاب را بخوانید.

شما میتوانید این کتاب را در بدل قیمت
قیمت کتاب        (20$) دالر
مصارف پوست    (5$)    دالر
از ادارهً افغا ن رساله/افغان پوست  دریافت نمایید.

Afghan Post
P.O. Box 30074
1027 Finch Avenue West
Toronto, Ont.  M3J 3L6
Canada

Tel: 9081 – 472 – (905)
Email: afghanpost@rogers.com

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید